Kun sydän on täynnä pikkulintuja, ei jää tilaa vihalle eikä katkeruudelle.

Kun ihminen antautuu läsnäololle, vertauskuvallisesti hänen sydämensä on täynnä pikkulintuja, jotka vastaanottavat todellisuuden sellaisena kuin se on – tällöin ei jää tilaa vihalle eikä katkeruudelle. Pikkulinnut voi nähdä rajattomana rauhana, ilona ja rakkautena.

Minä & autotieltä pelastamani pääskynen 1990-luvulla.
Me & the swallow I saved from the road in 90’s.

BIRDWAYN PERUSTAMISESTA

BirdWay on ollut kaiken aikaa ilmassa – –
Nimi vuonna 2021 perustamalleni yritykselle kirkastui, kun oivalsin lintujen olleen monella tapaa läsnä elämässäni. Minulle ne kuvastavat olemisen ja ilmaisun vapautta. BirdWay on luonteva jatkumo jo vuosia lentämälleni taiteen polulle.

AINA LÄSNÄOLEVA LUOMISVOIMA

Oleminen on luomisen ydin. Olla läsnä tässä hetkessä, sillä se on ainut mitä koskaan on ollut ja mitä koskaan tulee olemaan. Mennyt ja tuleva tapahtuvat aina tässä hetkessä. Ikuisuus on tässä hetkessä. Tekeminen on toissijaista. Oleminen on ensisijaista. Olemisen, läsnäolon, kautta voi kuitenkin avautua jokin alkuidea tekemiselle, mikä resonoi maailmankaikkeuden harmoniaa. Puhdas potentiaalisi herää. Luomisen ilo herää. Tuolloin voi tuntea tekemisen vaivattomuuden – kaikki tapahtuu kuin itsestään.
Olemisen kautta oppii hyväksymään myös ne hetket, jolloin asiat eivät suju helposti.

Kiinnitä huomiota luontoon – sen loistavaan kykyyn olla ja luoda.
Sen alkujen ja loppujen sykliseen tanssiin. Jos malttaa tarkkailla luontoa vailla mielen tarvetta luokitella ja nimetä näkemäänsä, voi aistia kuinka maailmankaikkeudessa kaikki on hienovaraisesti yhteydessä toinen toisiinsa kuin rantahiekkaa hyväilevät aallot. Pienen pieniä yksityiskohtia myöten luonto ilmentää universumin mahtavaa luomisvoimaa. Valtameressä pisarat sulatuvat yhdeksi kokonaisuudeksi – kaaos ja harmonia samassa. Järki ei riitä selittämään, missä järjestyksessä pisarat valtameressä ovat, mutta silmin ja vielä syvemmin sydämellä näemme, kuinka upean ykseyden liikkeen ne yhdessä muodostavat. Sama ykseys sykkii meissä.

TAITEEN ILMENEMISESTÄ

Luomistyössä kaikki mahdollisuudet ovat auki: luonnehtisin taideteoksia universumin energiaimpulsseiksi, jotka saavat näkyvän muodon taiteilijan kautta.

Teosten ilmaisuväylä avautuu kyllä – –
Kun on rauhassa, selkeys nousee: mitä tapahtuu, miten tapahtuu ja milloin tapahtuu? Kun on rauhassa, kaikki virtaa luonnostaan, vailla pakottamista tai ajatuskuormaa.

Taiteellisen työskentelyni voi kiteyttää kostealle paperille putoavaan mustepisaraan, jonka säikeet laajenevat hienovaraisesti moneen suuntaan; nuo säikeet voivat ilmetä mustepiirroksina, maalauksina, runoutena, valokuvauksena tai vaikkapa omin jaloin seisovina haltiahahmoina.

Statementissa lisää ajatuksiani taide-elämästä + curriculum vitae.

OTA YHTEYTTÄ JA KYSY TEOKSISTANI TAI TUTUSTU BIRDWAYN VERKKOKAUPPAAN:

PAIKAT, JOTKA MYYVÄT TAIDETTANI:

Korppien kuuntelua, Tulipuuvaltakunnassa 2024.
Listening to the crows, Tulipuuvaltakunta 2024.

When the heart is full of little birds there is no space for anger or bitterness.

When you surrender to presence, metaphorically, your heart is full of little birds that accept reality as it is – then there is no room for anger or bitterness. Little birds can be seen as boundless peace, joy and love.

THE ESTABLISHMENT OF BIRDWAY

BirdWay has been in the air all the time – –
The name for the company I founded in 2021 became clearer when I realized that birds have been present in my life in many ways. To me, they reflect freedom of being and expression. BirdWay is a natural continuation of the art path I’ve been flying for years.

THE EVER-PRESENT CREATIVE POWER

Being is the essence of creation. To be present in this moment, because all that ever has been or will be is now. The past and the future always happen in this moment. Eternity is now. Doing is secondary. Being is primary. However, through being, through presence, an initial idea for doing can open up, which resonates with the harmony of the universe. Your pure potential awakens. The joy of creative power awakens. At that time, you can feel the ease of doing – everything happens as if by itself. Through being, you learn to accept even those moments when things are not smooth at all.

Draw your attention to nature – its brilliant ability to be and create. To the cyclical dance of its beginnings and endings. If you have the patience to observe nature without the mental need to classify and name what you see, you can sense how everything in the universe is subtly connected to each other like waves caressing the beach sand. Down to the smallest details, nature embodies the great creative power of the universe. In the ocean, the drops melt into one entity – chaos and harmony in one. The mind is not enough to explain the order of the drops in the ocean, but with the eyes and even more deeply with the heart, we see how they form a wonderful movement of unity together. The same unity pulsates in us.

THE MANIFESTATION OF ART

In creative work, all possibilities are open: I would characterize works of art as energy impulses of the universe which take visible form through the artist.

My artistic work is like a drop of ink falling on a wet paper. The threads of the drop expand tenderly in many directions; these threads might come out as ink drawings, paintings, poetry, photography or even elf creatures standing on their own feet.

You will find more of my thoughts about art-life via Statement. Also, the summary of my curriculum vitae is there too, but if you want to see the full version of CV in English, please contact.